všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie
2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
3. Ceny tovaru
4. Dodacia lehota
5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
6. Reklamácia tovaru, záručné podmienky
7. Ochrana osobných dát
8. Záverečné ustanovenie


1. Všeobecné ustanovenia 

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (č. 102/2014 Z.z.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel. Nákup v internetovom obchode www.premiumstuff.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) v rámci Slovenskej republiky, ako aj Českej republiky.

Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP. 

Predávajúci: 

PREMIUM STUFF, s.r.o., Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92331/B
IČO: 47419911
DIČ: 2023873588 

Spoločnosť je platiteľ DPH.
 

Zákazník:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. 

Tovar: 

Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu premiumstuff.sk. 

 

2. Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí: 

•kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,

•kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,

•vybraný spôsob platby,

•vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. 

Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

3. Ceny tovaru 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou kuriérom v mieste dodania tovaru, platobnou kartou online, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.  

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. 

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu. 

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. 

Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Sb) podľa našich obchodných podmienok. V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dobierku kuriérom a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude sa toto konanie považovať za porušenie "Obchodných podmienok" a "Kúpnej zmluvy".

Ak nebude objednávka zaslaná na dobierku kuriérom zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 10 EUR. Upozorňujeme, že všetky nesplatené požiadavky, budú postúpené na vymáhanie vrátane všetkých nákladov s tým spojených a úrokov z omeškania vo výške 0,5% za každý deň. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a v prípade neodobratia dobierky kuriérom s uhradením poplatku za odoslanie tovaru v tejto výške.

4. Dodacia lehota 

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom alebo osobne). 

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie objednávky. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe kuriérom alebo iným prepravcom, zvyčajne do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, najneskôr však do 14 pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade alebo nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. Ak za nedodaný tovar vopred zaplatíte, svoje peniaze dostanete samozrejme späť a to do 14 dní od vzájomnej dohody. 

V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 10tich dní od objednania. Ak do tejto lehoty nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná a tovar daný ďalej do predaja. Tovar zasielame až po pripísaní celej čiastky na účet (t.j. vrátane poštovného). Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka č 367/2000 odstúpiť od zmluvy, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak kupujúci rozhodne, kontaktuje predajcu, že žiada o odstúpenie od zmluvy, uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu. Uvedený tovar pošle späť v uvedenej lehote na adresu predávajúceho: Premium Stuff, s.r.o., Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava. Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku a zvoliť vhodný obal, pretože predajca neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave.  Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 7 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), spotrebiteľ musí poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu dokázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet alebo zloženkou a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

6. Reklamácia tovaru, záručné podmienky 

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. 

Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoví záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu/kuriéra. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia. 

Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné chyby. Lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúce k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu. Pri prípadnej reklamácii kupujúci kontaktuje predajcu e-mailom alebo telefonicky. Reklamovaný tovar následne zašle v riadnom obale (najlepšie originálnom) a vždy bežným obchodným balíkom na adresu: Premium Stuff, s.r.o., Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava.

Ak bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie musí byť doklad o zaplatení tovaru a popis závady. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.

7. Ochrana osobných údajov 

S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame a nakladáme v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, pri nákupe používame šifrované spojenie, aby žiaden z údajov neunikol po ceste od vás k nám a naopak. Nespracúvame žiadne z Vašich osobných údajov, ako napr. adresu, mailovú adresu, či telefónne číslo na marketingové účely. Z tohto dôvodu od Vás nežiadame súhlas na spracúvanie osobných údajov na tento účel. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať Vaše osobné údaje, anonymizujeme Vaše osobné údaje v našich databázach a informačných systémoch. Máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie neuchovávame dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní ich spracúvať. V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nepoužívame profilovanie a ani automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov.  Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov: 

• Právo na poskytnutie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. 

• Právo na prístup k osobným údajom. 

• Právo na opravu osobných údajov. 

• Právo na výmaz (právo byť zabudnutý).

• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

• Právo na prenosnosť osobných údajov. 

• Právo namietať. 

• Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky a chod nášho webu. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (adresa a telefónne číslo na dodanie Vami objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Zoznam sprostredkovateľov s uvedením služieb, ktoré nám poskytujú nájdete v informácii ako chránime Vaše osobné údaje v našom internetovom obchode podľa čl. 13 nariadenia GDPR.

Vašou objednávkou v našom webovom obchode zároveň potvrdzujete, že sme vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny a ani medzinárodnej organizácii.

 

8. Záverečné ustanovenia 

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu. V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a cena za dobierku bude zaťažená dvojnásobným poštovným a balným. 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Premium Stuff, s.r.o., Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Adresa elektronické pošty: info@premiumstuff.sk
Telefon: +421 948 441153


Tieto obchodné podmienky sú platné od 15. 5. 2014