reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, č. 513/1991 Zb. a z.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho z. č. 102/2014 Z.z. sa vzťahuje na spotrebný Tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady ( ďalej len "Reklamácie").

Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.

Predávajúci: Premium Stuff, s.r.o., Lukáš Šášik, Gercenova 6/A,851 01 Bratislava; IČO: 47 419 911; DIČ: 2023873588. Predávajúci je spoločnosť, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom internetového obchodu www.premiumstuff.sk je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a Kupujúci spotrebiteľ.

Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru Kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúce k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Na žiadosť spotrebiteľa je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno Predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, Predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinne od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky nevyhnutné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za vady, vracia Kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol Predávajúci iba v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky, ak ide o: 

- chybu odstrániteľnú: má právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak je to vzhľadom k povahe chyby neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

- chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, má právo na výmenu chybného tovaru alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

- chyby odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, má právo na výmenu chybného tovaru alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

2. Vybavenie reklamácie

Pri prípadnej reklamácii Kupujúci kontaktujte Predavajúceho písomne, e-mailom alebo telefonicky. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Plynutie lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavené v prípade, ak predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

V situácii, kedy je potrebné tovar zaslať predávajúcemu, kupujúci vo vlastnom záujme urobí tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi. Tovar na reklamáciu zašle na kontaktnú adresu Predávajúceho: 

Premium Stuff, s.r.o.
Gercenova 6/A
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Pri oprávnenej reklamácii má Kupujúci právo na primeranú náhradu poštovného. Pokiaľ bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie musí byť doklad o zaplatení tovaru a popis závady. Kompletné informácie potrebné k vybaveniu reklamácie môže Kupujúci uviesť do Reklamačného zoznamu, ktorý môže odovzdať Predávajúcemu e-mailom, osobne na prevádzke alebo poštou spolu s reklamovaným tovarom.

Reklamačný zoznam (doc / pdf / jpg): Premium Stuff - reklamačný list na stiahnutie

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti na pokladni v sídle spoločnosti. V prípade bankového prevodu je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu správne číslo účtu, na ktoré si želá vrátenú sumu odoslať.

3. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 15. mája 2014. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.